نام پروژه

تحویل،نصب و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای سیستم یکپارچه مدیریت پروژه

کارفرما

شرکت فنی و مهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو

شرح پروژه

استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پروژه طرح معادن مس تفت

موقعیت

استان یزد،معادن مس تفت

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال 90

زمان پایان پروژه

سال 90

نام پروژه

تحویل،نصب و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای سیستم یکپارچه مدیریت پروژه

کارفرما

شرکت فنی و مهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو

شرح پروژه

استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پروژه طرح معادن مس تفت

موقعیت

استان یزد،معادن مس تفت

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال 90

زمان پایان پروژه

سال 90