• 038

  • 035

  • 0291

نام پروژه

مدیریت طرح فلوتاسیون سرباره مجتمع مس سرچشمه

کارفرما

شركت ملي صنايع مس ایران

شرح پروژه

ارائه خدمات مدیریت طرح مورد نیاز جهت راهبری و مدیریت مشاورین،پیمانکاران طرح فلوتاسیون سرباره مجتمع مس سرچشمه شامل کنترل کیفی فعالیتهای پیمانکاران و مشاورین،نظارت عالیه کارفرمایی،کنترل پروژه ،طبقه بندی و مستندسازی و ارائه خدمات پشتیبانی فنی و ….

موقعیت

استان کرمان،رفسنجان،مجتمع مس سرچشمه

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال 90

زمان پایان پروژه

سال 93

  • 038

  • 035

  • 0291

نام پروژه

مدیریت طرح فلوتاسیون سرباره مجتمع مس سرچشمه

کارفرما

شركت ملي صنايع مس ایران

شرح پروژه

ارائه خدمات مدیریت طرح مورد نیاز جهت راهبری و مدیریت مشاورین،پیمانکاران طرح فلوتاسیون سرباره مجتمع مس سرچشمه شامل کنترل کیفی فعالیتهای پیمانکاران و مشاورین،نظارت عالیه کارفرمایی،کنترل پروژه ،طبقه بندی و مستندسازی و ارائه خدمات پشتیبانی فنی و ….

موقعیت

استان کرمان،رفسنجان،مجتمع مس سرچشمه

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال 90

زمان پایان پروژه

سال 93