• 2-1

  • 2-4

  • 2-3

  • 2-2

نام پروژه
استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پروژه طرح معادن مس تفت
کارفرما
شركت ملي صنايع مس ایران
شرح پروژه
تهیه،نصب و استقرار ،راه اندازی ،برقراری اتصال پیمانکاران و دستگاه نظارت و آموزش و پیشتیبانی سیستم مدیریت یکپارچه طرح و ارائه خدمات مهندسی جهت کنترل و نظارت و بهره برداری از نرم افزار مذکور و همچنین انجام خدمات پشتیبانی در این خصوص
موقعیت
آخرین وضعیت پروژه
خاتمه یافته
زمان شروع پروژه
سال 90
زمان پایان پروژه
سال 92
  • 2-1

  • 2-4

  • 2-3

  • 2-2

نام پروژه
استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پروژه طرح معادن مس تفت
کارفرما
شركت ملي صنايع مس ایران
شرح پروژه
تهیه،نصب و استقرار ،راه اندازی ،برقراری اتصال پیمانکاران و دستگاه نظارت و آموزش و پیشتیبانی سیستم مدیریت یکپارچه طرح و ارائه خدمات مهندسی جهت کنترل و نظارت و بهره برداری از نرم افزار مذکور و همچنین انجام خدمات پشتیبانی در این خصوص
موقعیت
آخرین وضعیت پروژه
خاتمه یافته
زمان شروع پروژه
سال 90
زمان پایان پروژه
سال 92