نام پروژه
تهیه ، نصب ، راه اندازی و استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پروژه طرح توسعه ذوب و اسید مس سرچشمه
کارفرما
شرکت ملی صنایع مس ایران
شرح پروژه
تهیه،نصب و استقرار ،راه اندازی ،برقراری اتصال پیمانکاران و دستگاه نظارت و آموزش و پیشتیبانی سیستم مدیریت یکپارچه طرح توسعه ذوب مس سرچشمه و ارائه خدمات مهندسی جهت کنترل و نظارت و بهره برداری از نرم افزار مذکور و همچنین انجام خدمات پشتیبانی در این خصوص
موقعیت
استان کرمان،مجتمع مس سرچشمه
آخرین وضعیت پروژه
خاتمه یافته
زمان شروع پروژه
سال 89
زمان پایان پروژه
سال 90
نام پروژه
تهیه ، نصب ، راه اندازی و استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پروژه طرح توسعه ذوب و اسید مس سرچشمه
کارفرما
شرکت ملی صنایع مس ایران
شرح پروژه
تهیه،نصب و استقرار ،راه اندازی ،برقراری اتصال پیمانکاران و دستگاه نظارت و آموزش و پیشتیبانی سیستم مدیریت یکپارچه طرح توسعه ذوب مس سرچشمه و ارائه خدمات مهندسی جهت کنترل و نظارت و بهره برداری از نرم افزار مذکور و همچنین انجام خدمات پشتیبانی در این خصوص
موقعیت
استان کرمان،مجتمع مس سرچشمه
آخرین وضعیت پروژه
خاتمه یافته
زمان شروع پروژه
سال 89
زمان پایان پروژه
سال 90