• مدیریت طرح توسعه ذوب و اسید سرچشمه

  • مدیریت طرح توسعه ذوب و اسید سرچشمه

  • مدیریت طرح توسعه ذوب و اسید سرچشمه

  • مدیریت طرح توسعه ذوب و اسید سرچشمه

نام پروژه

مدیریت طرح توسعه ذوب و اسید مجتمع مس سرچشمه

کارفرما

شركت ملي صنايع مس ایران

شرح پروژه

ارائه خدمات مشاوره ، نظارت عالیه ،نظارت کارگاهی ومدیریت طرح

موقعیت

استان کرمان مجتمع مس سرچشمه

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال 90

زمان پایان پروژه

سال 93

  • 013-93 11 21

  • 02-93011 21

  • 04-93011 21

  • 09-93 11 21

نام پروژه

مدیریت طرح توسعه ذوب و اسید مجتمع مس سرچشمه

کارفرما

شركت ملي صنايع مس ایران

شرح پروژه

ارائه خدمات مشاوره ، نظارت عالیه ،نظارت کارگاهی ومدیریت طرح

موقعیت

استان کرمان مجتمع مس سرچشمه

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال 90

زمان پایان پروژه

سال 93