• 3

  • 1

  • 2

  • 4

نام پروژه

راهبری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح های توسعه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

کارفرما

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرح پروژه

تامین نیروی انسانی متخصص جهت مدیریت یکپارچه طرحهای توسعه + راهبری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه (کنترل زمان و هزینه)

موقعیت

استان کرمان، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال 91

زمان پایان پروژه

سال 92

  • 3

  • 1

  • 2

  • 4

نام پروژه

راهبری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح های توسعه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

کارفرما

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرح پروژه

تامین نیروی انسانی متخصص جهت مدیریت یکپارچه طرحهای توسعه + راهبری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه (کنترل زمان و هزینه)

موقعیت

استان کرمان، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال 91

زمان پایان پروژه

سال 92