نام پروژه

راهبری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه طرحهای توسعه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

کارفرما

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرح پروژه

انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه طرحهای توسعه، تدوین و بروزآوری دستورالعمل های برنامه ریزی و کنترل پروژه، جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارشات تحلیلی مدیریتی پیشرفت پروژه ها، راهبری سیستم نرم افزاری P6 و Expedition، برنامه ریزی و کنترل مالی پروژه ها، مدیریت سبد پروژه ها

موقعیت

استان کرمان،سیرجان،کیلومتر 50 جاده شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آخرین وضعیت پروژه

در حال اجرا

زمان شروع پروژه

سال 94

زمان پایان پروژه

سال 95

نام پروژه

راهبری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه طرحهای توسعه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

کارفرما

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرح پروژه

انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه طرحهای توسعه، تدوین و بروزآوری دستورالعمل های برنامه ریزی و کنترل پروژه، جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارشات تحلیلی مدیریتی پیشرفت پروژه ها، راهبری سیستم نرم افزاری P6 و Expedition، برنامه ریزی و کنترل مالی پروژه ها، مدیریت سبد پروژه ها

موقعیت

استان کرمان،سیرجان،کیلومتر 50 جاده شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آخرین وضعیت پروژه

در حال اجرا

زمان شروع پروژه

سال 94

زمان پایان پروژه

سال 95