نام پروژه

خرید،تحویل،نصب و راه اندازی نرم افزاری‌های سیستم یکپارچه مدیریت پروژه

کارفرما

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرح پروژه

تهیه، نصب و استقرار ، راه اندازی ، برقراری اتصال پیمانکاران و دستگاه نظارت و آموزش و پشتیبانی سیستم نرم افزار های  oracle      primavera p6و contract manegement جهت مدیریت یکپارچه طرح توسعه مشرکت معدنی و صنعتی گل گهر و ارائه خدمات مهندسی جهت  بهره برداری از نرم افزار مذکور و همچپنین انجام خدمات پشتیبانی در این خصوص.

موقعیت

استان کرمان مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال 90

زمان پایان پروژه

سال 90

نام پروژه

خرید،تحویل،نصب و راه اندازی نرم افزاری‌های سیستم یکپارچه مدیریت پروژه

کارفرما

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرح پروژه

تهیه، نصب و استقرار ، راه اندازی ، برقراری اتصال پیمانکاران و دستگاه نظارت و آموزش و پشتیبانی سیستم نرم افزار های  oracle      primavera p6و contract manegement جهت مدیریت یکپارچه طرح توسعه مشرکت معدنی و صنعتی گل گهر و ارائه خدمات مهندسی جهت  بهره برداری از نرم افزار مذکور و همچپنین انجام خدمات پشتیبانی در این خصوص.

موقعیت

استان کرمان مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال 90

زمان پایان پروژه

سال 90