• 032

  • 2-1

  • 2-2

  • 2-3

  • 2-4

نام پروژه
خدمات مشاوره،مدیریت و ایجاد سیستم یکپارچه
کارفرما
شرکت مهندسی بی تا طرح نوآور
شرح پروژه
تهیه،نصب و استقرار ،راه اندازی ،برقراری اتصال پیمانکاران و دستگاه نظارت و آموزش و پیشتیبانی سیستم مدیریت یکپارچه طرح اصلاحات برق مجتمع مس سرچشمه و ارائه خدمات مهندسی جهت کنترل و نظارت و بهره برداری از نرم افزار مذکور و همچنین انجام خدمات پشتیبانی در این خصوص
موقعیت
استان کرمان، مجتمع مس سرچشمه
آخرین وضعیت پروژه
خاتمه یافته
زمان شروع پروژه
سال 91
زمان پایان پروژه
سال 92
  • 032

  • 2-1

  • 2-2

  • 2-3

  • 2-4

نام پروژه
خدمات مشاوره،مدیریت و ایجاد سیستم یکپارچه
کارفرما
شرکت مهندسی بی تا طرح نوآور
شرح پروژه
تهیه،نصب و استقرار ،راه اندازی ،برقراری اتصال پیمانکاران و دستگاه نظارت و آموزش و پیشتیبانی سیستم مدیریت یکپارچه طرح اصلاحات برق مجتمع مس سرچشمه و ارائه خدمات مهندسی جهت کنترل و نظارت و بهره برداری از نرم افزار مذکور و همچنین انجام خدمات پشتیبانی در این خصوص
موقعیت
استان کرمان، مجتمع مس سرچشمه
آخرین وضعیت پروژه
خاتمه یافته
زمان شروع پروژه
سال 91
زمان پایان پروژه
سال 92