• نصب دو واحد بویلرهای پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

  • نصب دو واحد بویلرهای پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

  • نصب دو واحد بویلرهای پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

نام پروژه

خدمات فنی و اجرایی نصب دو واحد بویلرهای مربوط به پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

کارفرما

شرکت نصب نیرو

شرح پروژه

خدمات فنی و اجرایی نصب دو واحد بویلرهای سیکل ترکیبی کهنوج شامل انبارداری، دفتر فنی، نظارت بر اجرا و پیش راه اندازی بدون بار و همکاری مستمر با کارفرما در زمان راه اندازی و بهره برداری آزمایشی پروژه و بطور کلی خدمات آموزشی و پشتیبانی فنی مورد نیاز کارفرما

موقعیت

استان کرمان، 15 کیلومتری جاده کهنوج-جیرفت

آخرین وضعیت پروژه

در حال اجرا

زمان شروع پروژه

سال 94

زمان پایان پروژه

سال 95

  • نصب دو واحد بویلرهای پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

  • نصب دو واحد بویلرهای پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

  • نصب دو واحد بویلرهای پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

نام پروژه

خدمات فنی و اجرایی نصب دو واحد بویلرهای مربوط به پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

کارفرما

شرکت نصب نیرو

شرح پروژه

خدمات فنی و اجرایی نصب دو واحد بویلرهای سیکل ترکیبی کهنوج شامل انبارداری، دفتر فنی، نظارت بر اجرا و پیش راه اندازی بدون بار و همکاری مستمر با کارفرما در زمان راه اندازی و بهره برداری آزمایشی پروژه و بطور کلی خدمات آموزشی و پشتیبانی فنی مورد نیاز کارفرما

موقعیت

استان کرمان، 15 کیلومتری جاده کهنوج-جیرفت

آخرین وضعیت پروژه

در حال اجرا

زمان شروع پروژه

سال 94

زمان پایان پروژه

سال 95