• ترفیع مرحله چهارم سد رسوبگیر میدوک

  • ترفیع مرحله چهارم سد رسوبگیر میدوک

  • ترفیع مرحله چهارم سد رسوبگیر میدوک

نام پروژه

ترفیع مرحله چهارم سد رسوبگیر مجتم مس شهربابک (میدوک)

کارفرما

شرکت راه، ساختمان و سد سازی آسمانه

شرح پروژه

اجرای بخشی از عملیات ترفیع مرحله چهارم سد رسوبگیر مجتمع مس شهربابک (میدوک) و انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

موقعیت

استان کرمان،شهربابک،مجتمع مس میدوک

آخرین وضعیت پروژه

در حال اجرا

زمان شروع پروژه

سال 94

زمان پایان پروژه

سال 97

  • ترفیع مرحله چهارم سد رسوبگیر میدوک

  • ترفیع مرحله چهارم سد رسوبگیر میدوک

  • ترفیع مرحله چهارم سد رسوبگیر میدوک

نام پروژه

ترفیع مرحله چهارم سد رسوبگیر مجتم مس شهربابک (میدوک)

کارفرما

شرکت راه، ساختمان و سد سازی آسمانه

شرح پروژه

اجرای بخشی از عملیات ترفیع مرحله چهارم سد رسوبگیر مجتمع مس شهربابک (میدوک) و انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

موقعیت

استان کرمان،شهربابک،مجتمع مس میدوک

آخرین وضعیت پروژه

در حال اجرا

زمان شروع پروژه

سال 94

زمان پایان پروژه

سال 97