• 033

  • 6-4

  • 6-3

  • 6-2

  • 6-1

نام پروژه

استقرار سیستم یکپارچه برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

کارفرما
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

طرح توسعه مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

شرح پروژه

تامین نیروی انسانی متخصص(مستقر در سایت و دفتر مرکزی کارفرما)جهت استقرار و مدیریت دفتر P.M.O تدوین و تهیه دستورالعمل های لازم ، اجرا و نظارت دستورالعملهای فوق برای پیمانکاران و مشاوران طرح های توسعه

موقعیت

استان کرمان مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال 90

زمان پایان پروژه

سال 91

  • 033

  • 6-4

  • 6-3

  • 6-2

  • 6-1

نام پروژه

استقرار سیستم یکپارچه برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

کارفرما
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

طرح توسعه مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

شرح پروژه

تامین نیروی انسانی متخصص(مستقر در سایت و دفتر مرکزی کارفرما)جهت استقرار و مدیریت دفتر P.M.O تدوین و تهیه دستورالعمل های لازم ، اجرا و نظارت دستورالعملهای فوق برای پیمانکاران و مشاوران طرح های توسعه

موقعیت

استان کرمان مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال 90

زمان پایان پروژه

سال 91