نام پروژه

ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه های شرکت ارفع سازان کرمان

کارفرما

شرکت ارفع سازان کرمان

شرح پروژه

ایجاد و استقرار دفتر برنامه ریزی و مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای نوین، انجام خدمات برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ماشین آلات سبک و سنگین، بودجه بندی و کنترل هزینه های سازمان و نیز اصلاح و بهبود ساختار سازمان

موقعیت

استان کرمان، رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال 89

زمان پایان پروژه

سال 92

نام پروژه

ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه های شرکت ارفع سازان کرمان

کارفرما

شرکت ارفع سازان کرمان

شرح پروژه

ایجاد و استقرار دفتر برنامه ریزی و مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای نوین، انجام خدمات برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ماشین آلات سبک و سنگین، بودجه بندی و کنترل هزینه های سازمان و نیز اصلاح و بهبود ساختار سازمان

موقعیت

استان کرمان، رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال 89

زمان پایان پروژه

سال 92