• اجرای خط فلوتاسیون در کارخانه کنسانتره همدان

  • اجرای خط فلوتاسیون در کارخانه کنسانتره همدان

  • اجرای خط فلوتاسیون در کارخانه کنسانتره همدان

  • اجرای خط فلوتاسیون در کارخانه کنسانتره همدان

نام پروژه

اجرای خط فلوتاسیون برای گوگردزدایی از کنسانتره تولید شده در کارخانه کنسانتره همدان

کارفرما

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور

شرح پروژه

ایجاد واحد گوگردزدایی  300 هزار تنی در محل کارخانه کنستانتره همدان به صورت پروژه (EPC)، جهت کاهش گوگرد موجود در کنستانتره خروجی کارخانه سنگ آهن صبانور

موقعیت

استان همدان، شهرستان اسد آباد

آخرین وضعیت پروژه

خاتمه یافته

زمان شروع پروژه

سال 95

زمان پایان پروژه

سال 97