نرم افزار Info Maker نرم افزاری گزارش ساز محصول شرکت SYBASE می باشد که می توان با استفاده از امکانات آن و با اتصال به بانک های اطلاعاتی مختلف گزارشات متنوعی را در این نرم افزار ایجاد نمود. نرم افزار مدیریت قراردادهای پریماورا تا ورژن 12 این نرم افزار را به عنوان موتور گزارش ساز خود انتخاب نموده و با آن همکاری می نمود.