گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور
پروانه فنی مهندسی
انجمن مشاوران مدیریت ایران
پایه ۲- تخصص صنایع فلزات اساسی و ماشین سازی
پایه ۳-تخصص کانه آرایی و فرآوری مواد، تخصص بازرسی
ISO 9001
رضایت‌نامه عمران توازن پارس
پایه یک تخصص مدیریت عمومی
تمدید پروانه فنی مهندسی
رضایت‌نامه مشیران