پروانه فنی مهندسی
پایه یک تخصص مدیریت عمومی
ISO 9001
رضایت‌نامه مشیران
رضایت‌نامه عمران توازن پارس
انجمن مشاوران مدیریت ایران
تمدید پروانه فنی مهندسی
رتبه ۳ بازرسی فنی و رتبه ۲ صنایع فلزات اساسی (نورد،ذوب و ریختگری) و ماشین سازی