گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور
پروانه فنی مهندسی
انجمن مشاوران مدیریت ایران
پایه 2- تخصص صنایع فلزات اساسی و ماشین سازی
پایه 3-تخصص کانه آرایی و فرآوری مواد، تخصص بازرسی
ISO 9001
رضایت‌نامه عمران توازن پارس
پایه یک تخصص مدیریت عمومی
تمدید پروانه فنی مهندسی
رضایت‌نامه مشیران