نرم افزارهاي برنامه ریزي و کنترل پروژه امروزه نقش زیادي در ارائه برنامه ها و گزارشات پـروژه هـا دارنـد . به همـین دلیل افرادي که در زurl;مینه مدیریت پروژه فعالیت میکنند لازم است با نرم افزارهاي موجود برنامه ریـزي و کنتـرل پروژه آشنا شوند. یکی از قویترین نرم افزارهاي برنامهریزي و کنترل پروژه، نرم افزار Primavera P6 مـی باشـد . این نرم افزار محصول شرکت Primavera است و بسیاري از حرفه اي هاي مدیریت پروژه از آن استفاده میکنند. این نرم افزار امکانات زیادي دارد که از آن براي تعریف پروژه، تهیه برنامه زمانبندي، تهیه جریان نقدینگی، کنترل و تهیه گزارشات پیشرفت پروژه استفاده میگردد در حـال حاضـر بسیاري از پروژههاي صنعت نفت و گاز، نیروگاهی، سدسازي، راه سازي و … از این نرم افزار براي مدیریت پروژهها و طرحهاي سازمان خود استفاده میکننـد