نرم افزار Oracle Primavera Contract Management که در ایران به نام اکسپدیشن نیز مشهور است بخشی از یک راهکار مدیریت پروژه جامع است که با نرم افزارهای قدرتمند دیگر این خانواده نظیر EPPM و Pert Master به ابزار اصلی تیم مدیریت پروژه برای هدایت کامل پروژه های بزرگ صنعتی تبدیل شده است. این نرم افزار راهکار مدیریت اسناد، کنترل هزینه و مدیریت تغییراتی است که پروژه های ساخت را با کنترل کامل پروژه، در خط زمانبندی و بودجه حفظ می کند. مدیریت پروژه های بزرگ صنعتی درگیر گروه هایی از افراد با دیسیپلین های مختلف، از مدیران پروژه، مدیران قرارداد و مدیران بخش ها گرفته تا پیمانکاران جزء، طراحان، مهندسین، فروشندگان و کارفرمایان است که همه تلاش می کنند در محیط مملو از مسائل و تغییرات مختلف همکاری نمایند و طی این همکاری قراردادها و اسناد مختلف مربوط به قراردادها بین آنها رد و بدل می شود. مدیریت این اسناد نیز از توانمندیهای این نرم افزار است.paperstack