با توجه به پتانسیل معدن و صنایع معدنی در کشور ازجمله استخراج مواد معدنی بدلیل افزایش جهانی قیمت آن و همچنین نیاز صنایع وابسته، یکی از مهم ترین وجه های سرمایه گذاری در کشور به شمار می آید. از این رو این شرکت در برنامه استراتژیک خود این صنعت را مورد توجه قرار داده و تلاش می کند تا از سرمایه گذاری در این بخش حمایت نماید.

 

investment.original