img0001 tarhشامل انجام کلیه خدمات مورد نیاز در راستای دستیابی به اهداف پروژه و طرح ها از جمله : نظارت بر امور طرح / پروژه در بخش های مهندسی و اجرا در کلیه دیسیپلین های کاری، انجام خدمات فنی ، مالی ، حقوقی ، برنامه ریزی و کنترل پروژه، نظارت و بازرسی، کنترل، برگزاری منظم جلسات و … در چهارچوب روشها، ضوابط و دستورالعمل تعریف شده