انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات و خرید کلیه کالاهای مجاز از منابع داخلی و یا خارجی از طریق تاسیس و یا خرید سهام شرکت های جدید و یا خرید سهام شرکت های موجود از دیگر توانمندیهای سازمان ما می باشد.7890