جمع آوري، طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به امكانات و محدوديتها و همچنين، برآورد نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري جهت اجراي پره وژهاي سرمايه گذاري و در نهايت پيش بيني سودآوري پروژه و تاثيرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن برجامعه با انجام مطالعات امكان سنجي صحيح و علمي در بخش های مطالعات بازار، فنی و بررسی های مالی و اقتصادی

Applied-Project-Control-Training-300x214