شامل تهیه ، نصب و استقرار ، راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی سیستم های مدیریت یکپارچه پروژه ها و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع جهت دستیابی به هنگام به کلیه اطلاعات در طول چرخه حیات پروژه و ارائه خدمات کنترل و نظارت بر بهره برداری از نرم افزار های مدیریت یکپارچه و انجام خدمات پشتیبانی مربوطه.Sharepoint-top