اجرای پروژه های معدنی و صنعتی به روش های EPC ، EP و… با استفاده از تیم مدیریت پروژه و کارشناسان مجرب در حوزه مهندسی، تدارکات و اجراEPC-diagram-3