ارائه خدمات آموزشی های و انتقال مفاهیم علمی زیر نظر اساتید مجرب و با استفاده از برگزاری کارگاه هایی پویا تا علاوه بر ارتقاء سطح دانش افراد، مهارتهای حرفه ای آنان نیز توسعه یابد. اساتید مجرب این سازمان با داشتن مدارک معتبر بین المللی در زمینه مدیریت پروژه قادرند کلیه آموزش های تخصصر در این حوزه را به نحو احسنت طراحی و اجرا نمایند.

indexاموزش و مشاوره