اهدای تندیس به حامیان کنفرانس دوازدهم

در مراسم اختتامیه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، از حامیان کنفرانس نیز تقدیر به عمل آمد. ما نیز به عنوان یکی از حامیان، تندیس دریافت نموده ایم.