اتمام موفقیت آمیز پروژه کهنوج

نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج سنکرون شد.

به ثمر رسیدن تلاش همکارانمان در پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج را اجر می نهیم.

به امید موفقیت های بیشتر…

2